Vedtægter

Vedtægterne vedtages på generalforsamlingen

 

§ 1: Foreningens navn

Foreningens navn er Nyborg Familie & Firma Sport

Stiftet den 25. april 1958

Foreningens signatur er N.F.F.S.


§ 2: Foreningens hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Nyborg Kommune


§ 3: Foreningens formål

Foreningens formål er, individuelt, gennem familien og arbejdspladsen, at stimulere interessen for samvær, idræt og motion.


§ 4: Organisationsforhold

Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love og vedtægter samt retningslinier.


§ 5: Medlemskab

5.1. Foreningen er åben for alle.

5.2. Som passive medlemmer optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål.

5.3. Medlemskab er først gyldigt, når kontingent er fuld indbetalt. Evt. nye medlemmer, der tidligere er slettet p.g.a. restance, kan først optages når gammel restance er betalt.


§ 6: Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen, og træder i kraft ved modtagelsen af en bekræftelse herfra.

Evt. betalte kontingenter tilbagebetales ikke.


§ 7: Ordinær generalforsamling

7.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes senest med udgangen af 1. kvartal hvert år, og indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem annoncering på foreningens hjemmeside. Annoncen skal udover selve indkaldelsen også indeholde en mailadresse, som de medlemmer, der er interesseret i at deltage, kan udfylde og fremsende til Nyborg Familie & Firma Sport.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Godkendelse af næste års budget

6. Valg i henhold til lovene

7. Eventuelt

7.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.

7.3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

7.4. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden.

En sådan begæring skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel vedlagt dagsorden.


§ 8: Afstemning

8.1. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves 2/3 flertal ved ændringer i love og vedtægter.

8.2. Kun aktive medlemmer har stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

8.3. Kun fremmødte har stemmeret.

8.4. Skriftlig afstemning skal foretages, blot 1 medlem kræver det.

8.5. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt. 7.2., kan komme til afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

8.6. Forslag til behandling og beslutning kan ikke afgøres under punktet eventuelt.


§ 9: Valg

9.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

9.2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af:

- Formand

- Kasserer

- Sekretær

- Samtlige udvalgsformænd

9.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand

9.4. På ulige år vælges formand og sekretær samt halvdelen af formændene for de enkelte idrætsudvalg.

På lige år vælges kassereren og halvdelen af formændene for de enkelte idrætsudvalg.

9.5. Generalforsamlingen vælger formændene for de enkelte udvalg, efter indstilling fra udvalget, hvis der er et udvalg.

9.6. Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

9.7. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse indtræder i den rækkefølge de er valgt. De er valgt for 1 år.

9.8. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der vælges skiftevis hvert andet år.

9.9. Generalforsamlingen vælger 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.


§ 10: Bestyrelsen

10.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden samt aftaler retningslinier med udvalgene. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, der er ansvarlig overfor bestyrelsen.

10.2. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kan et medlem af bestyrelsen forlange skriftlig afstemning.


§ 11: Øvrige udvalg

11.1 Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til løsning af særlige opgaver.

11.2. Hertil kan også udpeges personer udenfor bestyrelsen og idrætsudvalg.


§ 12: Medlemspligter

12.1. Foreningens klubber, medlemmer og hold er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidrætsforbund vedtagne love, vedtægter og retningslinier.

12.2. Efter foreningens anvisninger påhviler det klubber, medlemmer og hold at afgive medlemsindberetning. Endvidere skal ændringer i kontaktadresser omgående meddeles foreningen.

12.3. Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte klubber, medlemmer og hold fra deltagelse i de løbende turneringer og aktiviteter indtil forholdene er bragt i orden.


§ 13: Tegningsret

13.1. Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver, for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.

13.2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af et flertal i bestyrelsen.

13.3. Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for en eventuel gæld i foreningen.

13.4. Optagelse af lån og kreditter skal besluttes af et flertal i bestyrelsen. Formanden og kassereren, i forening, er befuldmægtiget til at underskrive de til optagelse af lån og kreditter nødvendige dokumenter.


§ 14: Kontingent

14.1. Kontingenter fastsættes af bestyrelsen forud for hver aktivitetsopstart efter samråd med udvalgene.

14.2. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte et kontingent.

14.3. Restancer i kontingenter ud over 3 måneder fra forfaldsdato medfører automatisk sletning af medlemskabet. Personer med restancer, kan optages på ny, når vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.


§ 15: Regnskab og revision

15.1. Regnskabet følger kalenderåret og skal indeholde et driftsregnskab og en status.

15.2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.

15.3. Revision af regnskabet skal være foretaget inden udgangen af februar, og regnskabet skal udsendes samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

15.4. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde, og aflægger rapport til bestyrelsen.

15.5. Revisionen skal foretages ud fra en god regnskabsskik, og revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.


§ 16: Eksklusion

16.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere klubber, medlemmer og hold, er ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinier, eller udviser grov usportslig optræden ved stævner og turneringer, eller som er i restance.

16.2. Ligeledes kan et flertal i bestyrelsen ekskludere medlemmer af bestyrelsen, hvis disse arbejder til skade for foreningen.

16.3. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de også har adgang.

16.4. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

§ 17: Våbenpåtegning

17.1. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalg forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn, at en hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

17.2. En våbenpåtegning bortfalder, når medlemmet af foreningen ophører.


§ 18: Vedtægtsændringer

18.1. Forslag til ændringer i love og vedtægter kan indstilles af såvel bestyrelse, udvalg og medlemmer.

18.2 Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor.

18.2. Bestyrelsen er dog bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens love og vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders eller organisationers krav, uden af paragraf 18, punkt 2. behøver gå i opfyldelse.


§ 19: Foreningens opløsning

19.1 Opløsning af foreningen kan kun ske, når 4/5 af de fremmødte medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling, stemmer herfor.

19.2. Ved en eventuel opløsning har kommunen forkøbsret til foreningens ejendom.

19.3. Foreningens forhandlingsprotokol, kassebog og eventuelle formue tilstilles Dansk Firmaidrætsforbund til opbevaring til en eventuel nyskabelse af foreningen.

19.4. Den afgående bestyrelse har pligt til at forestå afvikling af foreningen.

Således vedtaget på generalforsamlinger den 27.1.1992, 21.2.1994, 27.2.1995, 27.0.2006, 26.3.2009, 14.03.2012, 13.03.2013, 11.03.2015 og 06.03.2019

Tidligere love for Nyborg Familie & Firma Sport ophæves hermed.

§1 Første overskrift

§ 1: Foreningens navn

Foreningens navn er Nyborg Familie & Firma Sport

Stiftet den 25. april 1958

Foreningens signatur er N.F.F.S.

§ 2. Foreningens hjemsted:

§ 2: Foreningens hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Nyborg Kommune

 

§ 3. Foreningens formål:

 

§ 3: Foreningens formål

Foreningens formål er, individuelt, gennem familien og arbejdspladsen, at stimulere interessen for samvær, idræt og motion.